Til informasjon

I  Avisa Hordaland lørdag 7 april, ble det det publisert en litt skremmende artikkel under overskriften "Fleire kommunale vegar kan bli privatisert".  I det interne notatet til Voss kommune - Tenesteanalyse med KOSTRA og nøkkeltal 2017 under samferdsel står det å lese:

 

"Tilrådinga må være å ned klassifisere ein del av desse vegane med heimel i Veglova § 7, 3.ledd, spesielt der ei har kommunal veg fram til fritidsbruk eller hytte. Statens vegvesen nedklassifisserer sine riksvegar og fylkesvegar og kommunen får tilbod om å overta sin del av dess som kommunale vegar etter kvart som Statens vegvesen erstatter med nye vegar eller finn at at dei ikkje lenger kvalifiserer til fylkes-/riksveg. Andministrasjonen tilrår at at me startar opp med dette arbeidet med å peika på aktuelle vegar i samband med at det skal ut på anbod på nye brøytekontraktar neste år."

 

Videre pekes det på den spredde bosetningen på Voss, ulike driftskostnader utifra klima, temperatur og nedbør.

 

Det vises også til at utgiftene på vegdrift har steget i 2017 i forhold til 2016 - Voss ligger svært høyt i disse utgiftene og høyere enn kommunegruppe 11 ( Aurskog-Høland, Sørum, Kongsvinger med flere) når det gjelder km veg pr. 1000 innbyggere. Voss har 242 km veg, av disse er 47,9 % av kommunale vegar uten fast dekke.

 

Styret i Rasdalen grendalag jobber nå med saken og vil gripe tak i de mulighetene man eventuelt måtte ha. I mellomtiden oppfordres medlemmene til å på egenhånd undersøke litt omkring emnet privatisering av kommunal veg, innspill mottas med takk.

 

Det er innkalt til ekstraordinært styremøte i grendalaget fredag 27 april.... informasjon kommer i etterkant av møtet

 

Dette er alvorlig folkens, handler vi ikke nå, ja da har vi et problem om Voss kommune ikke lenger organiserer og finansierer vedlikehold og brøyting av Rasdalsvegen

 

Gjør oppmerksom på at dette innlegget er forfattet av og er redaktørens eget initiativ

 

 

Sakset fra Avisa Hordaland